KASUTUSTINGIMUSED

Veebisaidiga (edaspidi: veebisait) ühenduse loomine ning selle kasutamine eeldab, et veebisaidi kasutaja on nõustunud alltoodud kasutustingimustega.

Veebisaidi kasutamine: kasutaja (edaspidi: kasutaja) võib veebisaiti külastada ja kinnitab, et järgib järgnevaid kasutustingimusi.

Eeltoodust lähtuvalt on kasutajal keelatud:

  • veebisaidi vahendusel ebaseadusliku, avaliku korraga vastuolus oleva või isikute au teotava teabe edastamine või avaldamine;
  • veebisaidil oleva teabe ja sisu kahjustamine, volitamata allalaadimine, omastamine või nende kättesaadavuse tõkestamine hajusa ummistusründega, turvaseadmete vältimine või kahjustamine, õngitsusrünnete tegemine ning Bureau Veritase taristule volitamata juurdepääsu hankimine jms;
  • veebisaidi kasutamine viisil, mis on antud kasutustingimustega vastuolus ja/või kahjustab veebisaidi terviklust või kättesaadavust ja/või Bureau Veritase huve ja ainuõigusi.

Kättesaadavus. Veebisait on kättesaadav ööpäevaringselt seitse päeva nädalas. Juhul, kui esineb vääramatu jõu sündmus, ühendus on aeglane või veebisait on ülekoormatud või ei ole kättesaadav elektroonilise side võrkudest tulenevatel põhjustel, võib juurdepääs veebisaidile või selle osadele olla aeglane või häiritud. Samuti võib Bureau Veritas läbi viia veebisaidi või selleks vajalike majutusseadmete korrektiiv- või preventiivhooldust. Eeltoodust tulenevalt ei taga Bureau Veritas katkematut juurdepääsu veebisaidile või veebisaidi kättesaadavust.

Intellektuaalomand. Veebisait ja selle sisu (lähtekood, tekstid, pildid, fotod ja graafika, andmed, teave, arhitektuur, tarkvara ja andmebaasid, domeeninimi, kaubamärgid ja logod) on kaitstud kooskõlas kohaldatavate intellektuaalomandiõigust puudutavate õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonide sätetega, kusjuures veebisaidi ja selle sisu omand kuulub Bureau Veritasele ning nende kasutamiseks on vaja Bureau Veritase eelnevat nõusolekut.

Ühelgi juhul ei loeta veebisaidi külastamist selle sisu võõrandamiseks, litsentseerimiseks või taaskasutamise volitamiseks. Eeltoodust tulenevalt on Bureau Veritase eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud veebisaiti või selle osi puudutav täielik või osaline reprodutseerimine, taasedastamine, väljavõtete tegemine, adaptsioon, levitamine ning kasutamine mis tahes vormis või kandjal. Bureau Veritas jätab endale õiguse veebisaidi sisu eelneva teavituseta igal ajal muuta.

Fotode autor. Bureau Veritas SA ja selle tütarettevõtted − välised pildikogud.

Vastutus. Kogu veebisaidil olev teave on esitatud selle hetkeseisukorras. Bureau Veritas ei anna kõnealuse teabe kasutamisega seotult otseseid või kaudseid tagatisi ning ei vastuta antud teabe kasutamise eest. Samuti ei anna Bureau Veritas avaldatud teabe asja- või ajakohasust, täielikkust või kasutaja vajadustega sobivust puudutavaid tagatisi.
Veebisaidil tasuta kättesaadava teabe kasutamise eest vastutab üksnes kasutaja.

Bureau Veritas välistab oma vastutuse kasutajale või kolmandale isikule veebisaidi või sellel oleva teabe kasutamise tagajärjel tekkida võiva kahju eest, eelkõige varalise või kaubandusliku kahju tekkimise või tarkvara või andmete hävimise eest. Samuti välistab Bureau Veritas vastutuse veebisaidi külastamise tagajärjel esinevate kahjurvaraga nakatumiste, sealhulgas viirustega nakatumiste, või rämpsposti juhtumite eest.

Bureau Veritase suhtes välised veebisaidid, millel on toodud hüperlink antud veebisaidile, ei ole Bureau Veritase kontrolli all ning seega ei vastuta Bureau Veritas sellistel veebisaitidel esitatud sisu eest. Veebisaidi või selle sisu kasutamise eest vastutab üksnes kasutaja.

Kohtualluvus ja kohaldatav õigus. Kõik veebisaidiga või selle sisuga seoses tekkivad vaidlused lahendatakse Nanterre'i kohtutes Prantsusmaal ning vaidlustele kohaldatakse Prantsuse õigust.