Sertifitseerimise reeglid

Sertifitseerimise reeglid

 • Sertifitseerimise protsess

  TUTVU JUHTIMISSÜSTEEMIDE SERTIFITSEERIMISE PROTSESSIGA

  Sertifitseeringu andmise, sellest keeldumise, selle säilitamise, uuendamise, peatamise, taastamise ja tühistamise ning sertifitseerimisulatuse laiendamise või kitsendamise protsesside kohta Loe lisaks siit

 • Mittevastavuste käsitlemine

  Mittevastavusi käsitletakse kooskõlas organisatsiooni korrigeeriva tegevuse protseduuri ja standardite asjakohaste nõuetega.
  Protseduuris kirjeldame Bureau Veritase nõudeid: 
  •  mittevastavuse liigi ja reageerimise aja kohta
  •  reageerimise sisu kohta

  Loe lisaks mittevastavuste käsitlemise kohta

 • Sertifitseerimise üldtingimused

  Tutvu JUHTIMISSÜSTEEMIDE SERTIFITSEERIMISE üldtingimustega 

  Spetsiifiliste sertifitseerimisskeemide (FSSC 22000, BRC, MSC/ASC CoC jne,) korral saadetakse lepinguga lisaks veel eritingimused. 

   

 • Protsessid teabenõuete, kaebuste ja vaiete käsitlemise kohta

  Apellatsioon – Bureau Veritas Eesti OÜ poolt tehtud sertifitseerimisotsuse või Bureau Veritas Eesti OÜ või tema poolt sertifitseeritud organisatsiooni kohta esitatud kaebuse lahendamise otsuse vaidlustamine, mis on esitatud kirjalikult.

  Kaebus – kirjalik kaebus, mis on esitatud ka Bureau Veritas Eesti OÜ või tema poolt sertifitseeritud organisatsiooni kohta.

  Apellatsioone ja kaebusi saab esitada siin või saata postiaadressile (Tartu mnt. 24-22, 10115 Tallinn).

  Kõik apellatsioonid ja kaebused vaatab läbi sertifitseerimise eest vastutaja ning määrab lahendamiseks pädeva töötaja, kes ei ole samal ajal seotud apellatsiooni või kaebuse esitanud organisatsiooni sertifitseerimisega. Vastame apellatsioonidele ja kaebustele kirjalikult viie tööpäeva jooksul, vajadusel esitame järelepärimise meie poolt sertifitseeritud organisatsioonile ning apellatsiooni ja kaebuse lahendamine võib seetõttu kauem kesta. Juhul, kui apellatsiooni või kaebuse osas tehtud otsus ei vasta apellatsiooni või kaebuse esitaja ootustele, edastame kõik apellatsiooni või kaebusega seotud materjalid Bureau Veritas Certification sertifitseerimisvaldkonna vastutavale isikule, kes koos sertifitseerimise eest vastutava komiteega teeb lõpliku otsuse.

  Teabenõue – Taotlus sertifitseerimisasutuse või tema poolt sertifitseeritud organisatsiooni kohta.
  Taotluse korral peab sertifitseerimisasutus esitama teabe järgneva kohta:
  a) geograafilised piirkonnad, kus ta tegutseb;
  b) antud sertifitseeringu staatus;
  c) konkreetse sertifitseeritud kliendi nimi, seotud normdokument, käsitlusala ja geograafiline piirkond (linn ja riik).
  Kõik teabenõuded ja taotlused tuleb esitada kirjalikult aadressile tallinn@bureauveritas.com  või saata postiaadressile (Tartu mnt. 24-22, 10115 Tallinn). Vastame kirjalikult viie tööpäeva jooksul. Sertifitseeringu staatust võib kontrollida ka telefoni teel, helistades meie üldnumbrile 667 6610.

   

 • Sertifitseerimise logo

  Teile väljastatud sertifikaat on tunnistus, mis tõendab teie pühendumust olla oma äritegevuses professionaalne ja järjekindel. Bureau Veritas Certification soovitab seda saavutust esile tõsta ning kasutada sertifitseerimislogo Teie ettevõtte brošüüridel/väljaannetel, ettevõtte tunnusgraafikal, sõidukitel, kontoritarvetel jne.

  Peale sertifikaadi väljastamist saadetakse sertifitseerimislogod Teile e-postiga. Küsimuste korral pöörduge Lisette Põld lisette.pold@bureauveritas.com

  Tutvu juhtimissüsteemide sertifitseerimise logo kasutamise reeglitega

 • Sertifitseeritud ettevõtete nimekiri

  Meie klientideks on täna üle 700 organisatsiooni väga erinevatest tegevusvaldkondadest. Põhjalikumat ülevaadet kogu Eestis sertifitseeritud firmade kohta võib leida Eesti Kvaliteediühingu kodulehelt

 • Erapooletuse deklaratsioon

  Sertifitseerimine on sõltumatu osapoole poolt antud hinnang mingile tegevusele, juhtimissüsteemile, tootele, protsessile. Bureau Veritas Eesti OÜ mõistab, et sõltumatu hinnangu andmisel on väga oluline tagada tegevuse erapooletus ja igasugune huvikonfliktide ohjamine ning sertifitseerimistegevuse objektiivsus. Selleks on loodud Bureau Veritas Eesti OÜ tasandil sertifitseerimiskomitee, kes hindab kogu Bureau Veritas Eesti OÜ erinevaid tegevusi ja nendevahelisi seoseid erapooletuse ja objektiivsuse tagamiseks.

  KONFIDENTSIAALSUSE AVALDUS

  Oma tegevuses puutume kokku klientidega seotud mitmekülgse informatsiooniga ja mõistame mistahes kliente puudutava kommerts-, finants- või administratiivse informatsiooni hoidmise ja kaitsmise olulisust. Juhul kui informatsiooni konfidentsiaalsus ei ole määratletud, käsitleme seda informatsiooni konfidentsiaalsena. Kõik meie audiitorid on teadlikud konfidentsiaalsusega seotud reeglitest ja järgivad neid igapäevatöös.

   

  ERAPOOLETUSE DEKLARATSIOON

  Erapooletus on üheks Bureau Veritase põhiväärtuseks ning samuti osa meie eetikakoodeksist. Selleks et hoida Bureau Veritase sertifitseerimiste auditid erapooletud, suhtume iga võimalikku huvide konflikti äärmise tõsidusega. 

  Seda kõike selleks, et kaitsta Bureau Veritase sertifitseerimise objektiivust, brändi ning kindlustada klientide rahulolu ja järgima kõiki akrediteerimise seadusega sätestatud eeskirju. 

  Bureau Veritase sertifitseerimise teenused jälgivad ranget erapooletuse poliitikat ning firma jälgib seda tähelepanelikult nii sisemiste- kui ka väliste ülemaailmsete loodud komiteede kaudu. 

   

  KUIDAS ME SÄILITAME ERAPOOLETUST

  Bureau Veritasel on välja töötatud protsessid, millega jälgida, et kõik audiitorid maailmas järgiksid erapooletuse ja aususe reegleid. Bureau Veritasse tööle asumisel ning ka alltöövõtjatel tuleb allkirjastada konfidentsiaalsusleping, mis hõlmab huvide konflikti ja konfidentsiaalsuse tingimused. Samuti tuleb allkirjastada Bureau Veritase Eetikakoodeks, milles on välja toodud kõikidele Bureau Veritase töötajatele ja alltöövõtjatele kehtivad väärtused, põhimõtted ja reeglid. Audiitoritele korraldatakse regulaarselt koolitusi, milles rõhutatakse erapooletuse tähtsust. 

  MIS KLASSIFITSEERUB ERAPOOLETUSE RISKI ALLA? 

   

  Bureau Veritas jälgib valvsalt põhilisi ohte:

  1. Oma huvi: oht, et inimene käitub enda huvides, kuid ei hooli ettevõtte huvidest 

  2. Inimene kontrollib iseenda tööd: selle all mõistame seda kui audiitor auditeerib ettevõtet keda ta on eelnevalt konsulteerinud 

  3. Usaldus: risk, et audiitor on kliendiga liigselt familiaarne ning seetõttu teeb järeleandmisi