Energiatõhusus ja jätkusuutlikus

KESTLIK ARENG, ESG, ROHEAUDIT, DNSH JA END-OF-WASTE 

Edukalt toimiva riigi, organisatsiooni, struktuuri ja ärimudeli aluseks on kestlik ehk jätkusuutlik vaade tulevikku. Suunanäitajateks on ÜRO poolt kehtestatud kestliku arengu eesmärgid SDG´d. Bureau Veritas KESTLIK ARENG

ESG

ESG (Environmental, Social, Governance) käsitleb E ehk keskkonnaalaseid, S ehk sotsiaalseid ja G ehk äriühingu juhtimisega seotud jätkusuutlikkuse teemasid. ESG on teadlik vastutustundlikku ärikeskkonna majandamist toetav protsessikeskne muutuste juhtimise teekond. Tulemuseks jätkusuutlik majandus. 

ESG poliitika koosneb rollijaotusest, ÜRO kestliku arengu eesmärkidest (SDG), standarditest, prioriteetidest, ambitsioonist ja mõjukohtadest, eesmärkidest ja mõõdetavatest tulemustest (mõõdikud, KPI), ajakava ja vastutajaid sisaldavast tegevusplaanist.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) on EL taksonoomia määrusest tulenev äriühingute kestlikusaruandluse direktiiv, mis puudutab kõiki suur- ja börsiettevõtteid ning on seotud ka VKE ehk väike- ja keskmise suurusega ettevõtjaga. Varakult sisse viidud ESG poliitikapõhimõtete ja näitajate rakendamine aitab saavutada ettevõttes nõuetekohase kestlikusaruandluse direktiivi CSRD rakendamise võimekuse vastavalt kehtestatud ESRS standarditele.

SDG

Ülemaailmsed kestliku arengu eesmärgid ehk SDG (Sustainable Development Goals) lepiti globaalselt kokku 2015. SDG eesmärke on kokku 17.​ 18 Kultuur  on lisaeesmärk.

ESG ja SDG eesmärkide seos avaldub ühises panuses. Bureau Veritas aitab ettevõtjatel tuvastada ettevõtte võimalikud panused ja seoses ning vormistada need ühtseks poliitikadokumendiks. 

  • ESG keskkonna teemad panustavad SDG eesmärkidesse 6,7,9,11,12,13,14,15. 

  • ESG sotsiaalsed teemad panustavad SDG eesmärkidesse 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16.

  • ESG äriühingu juhtimise teemad panustavad SDG eesmärkidesse 5,8,9,11,12,13,16,17.

ROHEAUDIT 

Audit aitab tuvastada:

  • organisatsiooni kestliku ja keskkonnasäästliku rohelise toimimise võimekuse;

  • ärimudeli muutmise võimekuse;

  • protsesside ja tegevuste ringsuse;

  • tuua välja kitsaskohad, mõjud majandustegevusele, arendusprioriteedid;

  • planeerida ning paigutada tegevuskava teekaardile võimalikud uuendused ja lahendused.

NB! Lisaks auditile aitame ettevõtjal koostada toote keskkonnamõju hinnangut ja EPD deklaratsiooni. 

DNSH ehk „Do No Significant Harm“ ehk „EI KAHJUSTA OLULISELT“

Kui ettevõtte tegevused peavad olema kooskõlas “ei kahjusta oluliselt” põhimõttega, tuleb sellega arvestada nii tegevuse kavandamise kui ka hilisema elluviimise faasis. Bureau Veritas pakub ettevõtjatele arendusprojektide elluviimiseks ja uuenduste ning parenduste tõestamiseks „ei kahjusta oluliselt“ hindamise läbiviimist ja analüüsi

“Ei kahjusta oluliselt” põhimõte tähendab, et majandustegevus või projekt ei tohi kahjustada oluliselt keskkonnaeesmärkide saavutamist. Nendeks keskkonnaeesmärkideks on:

1) kliimamuutuste leevendamine (kasvuhoonegaaside vähendamine);

2) kliimamuutustega kohanemine;

3) vee ja mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse;

4) üleminek ringmajandusele;

5) saastuse vältimine ja tõrje (nt õhu-, vee- ja pinnasesaaste vältimine);

6) elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine.

End-of-Waste ehk EoW

End-of-Waste on jäätmete lõpp ehk protsess, mis soodustab jäätmete ringlussevõttu hõlbustades jäätmete taaskasutamist uue ressursina.

Euroopa Liit on välja töötanud kriteeriumid ning vastu on võetud kolm peamist määrust: 333/2011 (terase- ja alumiiniumijäägid), 1179/2012 (klaasijäägid) ja 715/2013 (vasejäägid). Need on seadused, mille alusel jäätmeid taaskasutavad ettevõtted ja taaskasutatud jäätmete ostjad saavad oma jäätmeid võrdsustada toorainena.

Bureau Veritas Eesti aitab oma tegevustega kaasa Euroopa algatusele End-of-Waste, mis võimaldab Euroopa Liidul saavutada seatud keskkonnakaitse eesmärgid.

Sotsiaalse vastutuse ja vastutustundliku allhanke sertifitseerimine

Kuna tarbijate ootused ja regulatsioonid muutuvad, peavad ettevõtted sotsiaalse vastutuse ja eetilise äritava kohta läbipaistvalt suhtlema. Bureau Veritas pakub SEDEXi (SMETA) vastutustundliku tarneahela ja tööpraktika auditeid ning sertifitseerimist vastavalt SA8000 standardile.