STRATEEGILINE SUUND AASTAL 2025: VIIA KONTSERNI VÄÄRTUSLOOME UUELE TASEMELE

 

2025. aasta strateegiaga jätkab Bureau Veritas oma väärtusloome teekonda, tagades lühi- ja pikaajalise kasvu, kasutades maksimaalset väärtust, mida saadakse nii olemasolevatest kui ka meie põhitegevusele lähedastest ettevõtetest, ning juhtides kestlikkust katsetamise, kontrollimise ja sertifitseerimise (TIC) sektoris. Tugineme Bureau Veritase tugevatele külgedele, sealhulgas meie edasise edu nurgakividele, milleks on suurepärane reageerimisvõime ja suutlikkus täita oma ülesandeid tõhusalt.

VÕIMSAD PÕHISUUNDUMUSED, MIS TOETAVAD TIC-SEKTORI ARENGUT

Selleks et ümberkujundamist ja kasvu kiirendada, kasutab Bureau Veritas ära turusuundumused, mis koguvad kogu maailmas hoogu, alustades neist, mis avaldavad kõige suuremat mõju TIC-valdkonnale ja eelkõige BV äritegevuse portfellile.

Image
Strategy_megatrends

 

SUUREM VASTUPIDAVUS PRAEGU JA ROHKEM ÄRI TULEVIKUS

VÄÄRTUSKÄITURID: STRATEEGIA SELGROOG

Bureau Veritas kasutab ära eelmise strateegiaplaani edu ja tugineb TIC-turu põhialustele, mis pakuvad kindlaid kasvuväljavaateid. Selle tegevuskava aluseks on kolm väärtuskäiturit:

 • Ulatus: Bureau Veritase eesmärk on kasutada maksimaalselt ära oma olemasolevaid varasid, võimeid ja geograafilisi piirkondi, kiirendades enda olemasoleva teenusepakkumise standardimist ja kordamist. Bureau Veritas jätkab ümberkujundamist, luues organisatsiooni, mis on veelgi rohkem turule orienteeritud, ja kasutades ära viimase kuue aasta jooksul tehtud märkimisväärseid investeeringuid nii ettevõtte sees kui ka sellest väljaspool. See hoogustab orgaanilist kasvu.
 • Laienemine: Bureau Veritas keskendub eelkõige kestlikkusele ja energiapöördele, mis mõlemad pakuvad põnevaid kasvuvõimalusi. Kontsern kasutab täielikult ära valdkondadevahelised kasvuvõimalused, mis tekivad koos makromajandus- ja ühiskonnamuutustega (5G, uus liikuvus jne). Selle saavutamiseks on vaja rohkem hõlvata kasvavaid ja suure väärtusega turge ning kasutada ära nii orgaanilise kui ka välise kasvu võimalusi.
 • Juhtimine: Bureau Veritas investeerib ettevõtetesse, millel on potentsiaali saada tulevikus TIC põhitegevuse osaks. Kontsern kasutab täielikult ära tehnoloogia arengut, et olla heal positsioonil sellistes põhivaldkondades nagu ühenduvus, jälgitavus ja küberturvalisus. Nii nagu laienemine, hõlmab ka juhtimine orgaanilist ja välist kasvu.

VÕIMALDAJAD: BUREAU VERITASE STRATEEGIA ELLUVIIMISE PÕHIHOOVAD

Bureau Veritase 2025. aasta strateegia elluviimist toetab kolm võimaldajat:

 • Inimesed ja kultuur: Bureau Veritase edu, tema võime oma kliente teenindada, eristuda, uueneda ja kestlikult kasvada sõltuvad suuresti tema töötajatest. See, kuidas kontsern meelitab ligi suurimaid talente, kuidas ta hoiab oma eksperte ja arendab järelkasvu ning kokkuvõttes loob oma kultuuri kogu organisatsioonis, on 2025. aasta strateegilise suuna jaoks ülitähtis.
 • Organisatsioon ja juhtimine: Bureau Veritas on juba kakssada aastat aidanud oma klientidel parandada nende tavasid, mis seostuvad tervise, ohutuse, kvaliteedi, sotsiaalvaldkonna ja keskkonnakaitsega. Kontsern peab olema eeskujulik. See on Bureau Veritase veendumus ja kohustus oma klientide, aktsionäride, ühiskonna ning enda ees. 2025. aasta eesmärk on olla juhttegija TIC-sektoris ESG (keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimiskriteeriumid) valdkonnas.
 • Innovatsioon ja digivaldkond: Innovatsioon ja digivaldkond on peamised tegurid, mis aitavad kiirendada Bureau Veritase 2025. aasta strateegiasuuna elluviimist, ennetada klientide vajadusi, aidata neil tagada oma varade, süsteemide ja toodete suurem tõhusus ning toetada neid nende digitaalses ümberkujundamises.

 

LÄBIVAD TEEMAD: ÄRIVÕIMALUSTE TEKITAMINE

Bureau Veritas on konsolideerinud kõik strateegilised prioriteedid kooskõlas viie läbiva teemaga. Kõik need investeerimisvaldkonnad tuginesid Bureau Veritase võimekusele ja pikaajalistele kogemustele ning on täielikult kooskõlas põhisuundumustega:

 • varade elutsükli lahendused, mis hoogustavad haldustegevust kogu vara elutsükli jooksul;
 • kestlikkuse tagamine, mis annab meie klientide kestlikkusstrateegiatele usaldusväärsuse;
 • energiapöörde vastavushindamine, mis toetab meie kliente nende energiapöörde strateegiates;
 • tehnoloogia ja e-kaubandus, mis aitavad meie klientidel täita oma vastavus-, jõudlus- või turvanõudeid;
 • küberturvalisuse nõuetele vastavus, mis on tulevikus meie portfelli oluline osa.

 

2025. AASTA FINANTSEESMÄRGID JA EELDUSED

Oma strateegia raames seadis kontsern endale uue keskpika finantseesmärgi:

2025. AASTA AMBITSIOON
KASV Vastupidav, kiirendatud ja orgaaniline kasv: umbes 5–6%
MARGINAAL Ei mingit kompromissi marginaali kohta: üle 16%1
RAHA Tugev raha konverteerimine2: üle 90%

Meie tegevuse genereeritud vaba rahavoo kasutamine tasakaalustatakse kapitalikulude (Capex), ühinemiste omandamise (M&A) ja aktsionäride tulu (dividendid) vahel:

2025. AASTA EELDUSED
CAPEX 2,5–3,0% kontserni tuludest
M&A Distsiplineeritud ja selektiivne bolt-on M&A strateegia
DIVIDENDID Ligikaudu 50% korrigeeritud puhaskasumi väljamaksmine

 

2025. AASTA KESTLIKKUSE EESMÄRGID

Peale finantstulemuste on Bureau Veritas endiselt pühendunud mittefinantstulemuslikkusele.

Kontsern tutvustas oma sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse strateegiat aastani 2025. Selle strateegia eesmärk on kujundada parem maailm kooskõlas ÜRO kestliku arengu eesmärkidega Parema maailma kujundamine. See põhineb kolmel strateegilisel teljel, mis on „Parema töökoha kujundamine“, „Parema keskkonna kujundamine“ ja „Paremate äritavade kujundamine“, ning kolmel kestlikkuse sambal, mis on „Sotsiaalne ja inimkapital“, „Looduskapital“ ja „Üldjuhtimine“.

Bureau Veritas jälgib ja esitab igal aastal aruande oma ettevõtete sotsiaalse vastutuse tulemuslikkuse kohta 18 valitud põhinäitaja kaudu. Lisaks on kontsern võtnud endale kohustuse saavutada 2025. aastaks seatud viis peamist tulemusnäitajat.

  ÜRO KESTLIKU ARENGU EESMÄRGID 2025 aasta eesmärk
SOTSIAALNE JA INIMKAPITAL
   
Õnnetuste koguarv (TAR)3 #3 0.26
Naiste osakaal juhtivatel ametikohtadel4 #5 35%
Koolitustundide arv töötaja kohta (aastas) #8 35.0
LOODUSKAPITAL
   
CO2 heitkogused töötaja kohta (tonni aastas)5 #13 2.00
ÜLDJUHTIMINE
   

1 Korrigeeritud kasumimarginaal püsiva vahetuskursi juures.
2 Põhitegevuse genereeritud netorahavoog enne ettevõtte tulumaksu / korrigeeritud ärikasum, keskmine kogu perioodi jooksul.
3 TAR: Õnnetuste koguarv (õnnetuste arv koos kaotatud ajaga ja ilma kaotatud ajata × 200 000 / töötundide arv).
4 Naiste osakaal juhatusest II palgaastmeni (kontserni sisemine palgatase, mis vastab juhtkonna või kõrgeima juhtkonna liikme palgatasemele) (naiste arv täistööaja ekvivalendina juhtivatel ametikohtadel / juhtivatel ametikohtadel olevate naiste koguarv täistööajale taandatuna).
5 Kontorite ja laborite kasvuhoonegaaside heitkogused, tonni CO2-ekvivalenti töötaja kohta aastas 1., 2. ja 3. skoobis (töölähetustega seotud heitkogused).