1090-1

EN 1090 järgne toomisohje sertifitseerimine ja CE-märgistus:

Metallist kandeelementide valmistamine

vastavusse Euroopa Liidu nõuetele

Ehitustoodete  määruse nr 305/2011 (CPR) kohaselt peavad kõik Euroopa Liidu  ühisturule valmistatud teras- ja alumiiniumkonstruktsioonid olema tähistatud CE-märgistusega alates 1. juulist 2014 kui toote kohta on harmoneeritud Euroopa standard.  Metallkonstruktsioonide tootjatel tuleb järgida toodete projekteerimisel, vastavushindamisel ning tootmisel standardis EN 1090 sätestatud nõudeid. Toimivusdeklaratsiooni vormistatakse ettevõtte poolt määruse nr. 574/2014 järgi.

Mis on EN 1090? 

Standard EVS-EN1090 kirjeldab ehitustoodetena kasutatavate kandeelementide, montaažikomplektide ja komposiitkonstruktsioonide valmistamiskarakteristikute vastavustõendamise nõuded. Teras- ja alumiiniumelementide toimivuskarakteristikute ja teiste nõuete kohta välja töötatud erispetsifikatsioonid võivad olla avaldatud Euroopa standarditena või Euroopa standardite jaotistena.

EVS-EN 1090-1 sisaldab nõudeid konstruktsioonide valmistajate tootmisohjele, nõuete hindamise vastavuse meetodeid ja sätestab nõuetele vastavuse näitamise viisid. Terasest valmistatud ehituskonstruktsioonide osad on ohutuse mõttes kriitilise tähtsusega, nende toodete CE märgistamine on lubatud juhul, kui tehase tootmisohje (FPC) on auditeeritud ning sertifitseeritud sertifitseerimisasutuse poolt.

EN 1090-2 sisaldab tehnilisi nõudeid teraskonstruktsioonidele,

EN 1090 - 3 sisaldab tehnilisi nõudeid alumiiniumkonstruktsioonidele,

EN 1090 - 4 sisaldab tehnilisi nõudeid õhukesest külmvaltsplekist külmvormitud katuste, lagede, põrandate ja seinte teraselementidele ja

EN 1090 - 5 sisaldab tehnilisi nõudeid õhukesest külmvaltsplekist külmvormitud katuste, lagede, põrandate ja seinte alumiiniumelementidele.

Kui teras- või alumiiniumkonstruktsioone keevitatakse, peab ettevõttel olema dokumenteeritud keevitusettevõtte tootmisohje süsteem ja määratud sõltuvalt teostusklassist (EXC1…EXC4) ehk toote kasutustingimustest vastava pädevusega keevituskoordinaator. Alates EXC2 peab koordinaatori teadmiste ja Keevitustööde ohje süsteemi tase vastama standardite EN ISO 14731 ja EN ISO 3834-3 või EN ISO 3834-2 nõuetele. EVS-EN ISO 3834-1 sätestab sobiva kvaliteedinõuete taseme valiku kriteeriumid.

Miks valida bureau VEritas?

  • Bureau Veritas on pädev sertifitseerima EN 1090 alusel ja teostama vastatavushindamist ja sertifitseerimist standardi EN ISO 3834 järgi.

  • Meie sertifikaate tunnustab rohkem kui 35 rahvuslikku ja rahvusvahelist akrediteerimis- organisatsiooni üle maailma

  • Bureau Veritas Certification-i tugevus ei seisne mitte ainult globaalses haardes, vaid meie 5700 st pädevast audiitorist koosneva meeskonna oskustes ja teadmistes

Sertifitseerimist EN 1090-1 järgi teostame koostöös Bureau Veritas Läti kolleegidega, akrediteering LATAK-S1-355-20-2007.

  • Kas ISO 9001 sertifikaadi olemasolu aitab kaasa EN 1090 ja EN ISO 3834 järgi sertifitseerimisele?

Jah, kuna ISO 9001 sisaldab juba tootmise ohje protseduure ja muud vajalikku 1090 ja/või 3834 järgi sertifitseerimiseks.

  • Kas ISO 9001 sertifikaadi puudumine on takistuseks EN 1090 ja EN ISO 3834 järgi sertifitseerimisele?

Ei, sertifitseerimine võib toimuda ka ainult nende standardite järgi, kõik nõuded, toimingud ja vastavushindamise kriteeriumid sisalduvad nimetatud standardites.