Keskkond 3

KESKKOND JA KLIIMA

KESKKONNAALASE JALAJÄLJE VÄHENDAMINE

Oleme pühendunud oma keskkonnaalase jalajälje vähendamisele, kliimamuutustega kohanemisele ja elurikkuse kaitsmisele.

Bureau Veritas järgib kõigis oma tegemistes üht ja sama keskkonnapoliitikat. 2020. aasta strateegilises tegevuskavas sätestatu kohaselt koosneb meie keskkonnapoliitika kolmest põhieesmärgist (aluseks 2015. aasta koondtulemused):

Vähendada 2020 a. CO2 saastet/täistööajaga töötaja kohta 10 %võrra
Suurendada taastuvenergia kasutamise määra 10 %võrra
Tagada, et 75 %kontserni tegevusest oleks ISO 14001 järgi sertifitseeritud

CO2 saaste VÄHENDAMINE

Pakutavaid teenuseid arvestades on Bureau Veritase keskkonnaalane jalajälg suhteliselt väike. Ärireisid, elektritarbimine ja osooni kahjustavate ainete lekked moodustavad 98% Bureau Veritase CO2 saastest.

ENERGIKASUTUS

Oleme oma ehitiste energiatõhususe täiustamiseks algatanud mitu projekti, sealhulgas LEED-sertifitseerimise, LED-lampide paigaldamine meie laboritesse ja taastuvenergia kasutamine.

JÄÄTMEKÄITLUS

Meie äritegevuse olemuse tõttu tekib Bureau Veritasel kõige rohkem paberjäätmeid. Tarbimiskoguste ja seeläbi tekkivate jäätmekoguste vähendamiseks oleme kasutusele võtnud hulga meetmeid, sealhulgas aruannete elektroonilisel kujul esitamine ning digiarhiivide kasutamine juhul, kui kliendid ja õigusaktid seda võimaldavad.