CO2

SÜSINIKU JALAJÄLG CO2 JA ELUKAARE HINDAMINE LCA 

SÜSINIKU JALAJÄLG CO2 

Süsiniku jalajälg on hindamis- ja aruandlusmetoodika, mis võimaldab ettevõtetel, hoonetel ja linnadel arvutada täpsemalt välja oma süsiniku heitmeid ning määrata kindlaks parendamist vajavad valdkonnad. Bureau Veritasel on laialdased kogemused süsiniku jalajälje hindamisel selliste standardite järgi, mis aitavad organisatsioonidel mõõta oma süsiniku jalajälge täpselt ja läbipaistvalt ning kajastada seda oma aruannetes. 

Olemas on nii vabatahtlikke standardeid ja protokolle kui ka kohustuslikke aruandlusvorme, mille alusel on ettevõtetel võimalik põhjalikult ja läbipaistvalt hinnata oma süsiniku jalajälge ning sellest aru anda. Kasutades terviklikke struktureeritud meetodeid, mis on kooskõlas elutsükli hindamise standarditega, antakse organisatsioonidele teavet ja juhiseid, mida nad vajavad oma süsiniku heitmete vähendamiseks.

Peamine kasu
 • tagate vastavuse

  õigusnõuetele;

 • tõestate, et olete pühendunud

  kestlikule arengule, ja näitate suhtlemise läbipaistvust;

 • astute esimesed sammud,

  et teha kindlaks parendamist vajavad valdkonnad, vähendamaks oma tegevusega kaasnevaid süsiniku heitmeid;

 • suurendate huvirühmade usaldust

  avatud aruandluse ja kolmanda osapoole poolt kontrollitud teabe edastamise teel;

 • võimendate oma ettevõtte ja toodete mainet,

  jagades täpset teavet süsiniku jalajälje kohta

Tõestage läbipaistvust ja täpsust

Maailma ressursside instituudi ja maailma säästva arengu ärinõukogu kasvuhoonegaaside protokoll on algne kasvuhoonegaaside inventuuri standard, mis paneb paika põhimõtted heitkoguste mõõtmiseks ning aruannete koostamiseks. See hõlmab kolme põhivaldkonda: organisatsiooni protsessi heitkogused, organisatsiooni energiavarustuse heitkogused ning tarneahel ja tootmisahela eelmised etapid. Mõni standard hõlmab ka kliendi kasutuskohta; mõnes kontekstis eelistatakse kindlust andvate töövõttude rahvusvahelist standardit (ISAE 3000). Bureau Veritas saab pakkuda õiget kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamist ja tagamist, mis võimaldab ettevõtetel näidata parimaid aruandlustavasid ning tõestada, et nende jagatud teave on täpne ja moonutusteta.

Näidake oma kasvuhoonegaaside tunnistusi

ISO 14064-1 sisaldab nõudeid ja juhiseid selle kohta, kuidas mõõta ja kõrvaldada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning esitada nende kohta aruandeid organisatsiooni tasandil. See sisaldab kõike alates planeerimisest kuni kasvuhoonegaaside inventuuri tõendamiseni. Bureau Veritas on pakkunud standardile ISO 14064-1 vastavuse tõendamise teenust alates 2006. aastast ja tal on selles valdkonnas suured kogemused. Standardile vastavuse tõendamine võimaldab organisatsioonil näidata avaliku aruande kaudu, et tema süsinikujalajälje arvutused ja mõõtmised on usaldusväärsed.

Rääkige keskkonnamõjudest otse

Ettevõttele, kes soovib sertifitseerida oma toote või teenuse keskkonnamõjusid, pakub ISO 14067 juhiseid süsiniku jalajälje mõõtmiseks ja teavitamiseks. ISO 14067 teeb usutavaks ka süsinikujalajälje markeerimise (toodete deklaratsioonis või müügikohas). Tõendamine koostöös mõne usaldusväärse partneri, näiteks Bureau Veritasega aitab tarbijal teha oma ostude kohta teadlikke ja positiivseid otsuseid ning suurendab usaldust kõigi osaliste vahel.

Saage juurdepääs EL-i süsiniku kauplemisele

ELi heitkogustega kauplemise süsteem (EL HKS) on maailmas esimene ja suurim süsiniku heitmete turg. Heitkoguste piiramise ja nendega kauplemise süsteemi kaudu on seatud piir teatud kasvuhoonegaaside summaarsele kogusele, mida seadmed tohivad emiteerida. Euroopas on teatavat suurust ületavate tööstusseadmete jaoks süsinikdioksiidimahukates sektorites ELi HKSi aruanded kohustuslikud. Bureau Veritas on mitmes riigis akrediteeritud väljastama heitkoguste tõendeid, mis võimaldavad organisatsioonidel tõendada vastavust ELi HKSi eeskirjadele ning tagavad juurdepääsu heitmekvootide ja -ühikutega kauplemisele.

Saavutage vastavus lennunduses

Rahvusvahelise lennunduse süsinikdioksiidi kompenseerimise ja vähendamise süsteemi (CORSIA) kohaselt on lennunduses heitmete tõendamine rahvusvahelise tsiviillennunduse organisatsiooni 117 liikmesriigi rahvusvahelistele õhusõiduki käitlejatele kohustuslik. Bureau Veritase tõendamisteenused võimaldavad lennuliinidel saavutada vastavuse ja demonstreerida oma vastutust keskkonna ees.

ELUKAARE HINDAMINE ehk LCA ehk LIFE CYCLE ASSESMENT 

LCA on meetod, mida kasutatakse toote või teenuse keskkonnamõjude hindamiseks. Hindamise eesmärk on võtta arvesse keskkonnamõjusid kogu toote või teenuse elutsükli jooksul, alates tooraine hankimisest kuni toote valmistamiseni (hällist väravani). Hindamine aitab välja selgitada olulisemad keskkonnamõjude ja heitmete allikad, aidates tõhusalt liikuda heitmete allikate vähendamise suunas.  Sellega edendab teie ettevõte vastutustundlikku ettevõtlust ning tõstab konkurentsivõimet. 

Meie Bureau Veritas rahvusvaheline ekspertmeeskond aitab leida parima lahenduse teie elutsükli hinnangute rakendamiseks ja kriitiliseks ülevaatamiseks.

Hindamist saab teha erinevatele tooterühmadele, vormistades seda kas keskkonnaaruandena või EPD deklaratsioonina. Olelusringi hindamisel saab analüüsida kokku 16 erinevat keskkonnamõju, neid kõiki tuleb koondmõjude hindamisel arvesse võtta. Olelusringi hindamist saab läbi viia ka kohandatud viisil, arvestades ettevõtja tegevusvaldkonnast tulenevaid keskkonnamõjusid.

Elutsükli hindamine koosneb järgmistest sammudest:

1. Lähteolukorra kaardistamine läbi olelusringi hindamise ja teie ettevõtte jaoks olulisemate keskkonnamõjude määramise;

2. Andmete kogumine toote komponentide, materjalide, energiatarbimise, pakendite ja heitkoguste kohta kogu tootmisprotsessi ulatuses;

3. Andmete analüüs eesmärgiga selgitada välja kõnealuse toote või tooterühma kõige olulisemad keskkonnamõjud;

4. Elutsükli LCA hindamine.